• • از همه عزیزان که قدم رنجه کردنذ و با
  • • حضور خود ارام بخش من و مادر بودند
  • • بسیار سپاسگزارم.