بالاخره رديف چهارگاه و شوشتري ( دفتر پنج) به طرزي به هنجار و آراسته با ويرايشي جديد منتشر گرديد
به اخبار مراجعه شود 
 
 
listen again.One Evening at the close

of Ramazan,ere the better Moon arose

in that old Potter's shop I stood alone

with the clay population round in Rows