دردا و دریغا استاد علیرضا خورشید فر استاد کنتر باس و موسیقی از میان ما رفت
                                        کد آهنگ های کیوان ساکت برای ایرانسل و همراه اول
به اخبار رجوع كنيد
 
 
listen again.One Evening at the close

of Ramazan,ere the better Moon arose

in that old Potter's shop I stood alone

with the clay population round in Rows