فرخنده باد نوروز بر همه مردمان نیک آیین و نیک اندیش                                                                  کد آهنگ های کیوان ساکت برای ایرانسل و همراه اول  
به اخبار رجوع كنيد
 

There was a Door to which I found no key.
 There was a veil past which I might not see.
some little Talk awhile of me and thee.
There seem'd - and then no more of Thee and me.