سایت رسمی کیوان ساکت
 

حضور ساکت در کرمانشاهحضور ساکت در کرمانشاه

یک شنبه 20 فروردین 1391

ساکت در تاریخ 28 و 29 مهر 1389 در کرمانشاه کارگاههای آموزشی برگزار می کند.