سایت رسمی کیوان ساکت
 

لازمه ي هنرمند بودن-بخش نخست

دوشنبه 14 مرداد 1392

هنرمند بودن مستلزم اين است كه انسان احساس را بگيرد نگاهدارد و خاطره را به قالب بيان و ماده را به جامه ي شكل دراورد .عاطفه براي هنرمند كافي نيست او بايد پيشه ي خويش را بشناسد و از آن لذت ببرد.( بر خلاف بسياري كه امروز به آن فقط به ديده ي يك حرفه براي كسب معاش استفاده مي كنند)تمام وفنون و اشكال و قراردادهايي را بفهود كه بدان وسيله طبيعت - اين عجوزه ي دهر-را مي توان رام و تابع ميثاق هنر كرد.شوري كه هنر دوست را به التهاب مي اندازد به خدمت هنرمند واقعي در مي آيد.هنرمند مغلوب حيوان سركش نمي شود بلكه آن را رام ميكند.