سایت رسمی کیوان ساکت

سوء تعبير

چهارشنبه 10 مهر 1398

پاره اي از دوستان و هنر دوستان در باره ي نگاه من به رديف دچار سوء تعبيري شده اند كه در پايين مختصر به شرح آن مي پردازم
دوستان و هنرمندان و علاقه مندان به موسيقي شريف و زيباي ايراني
رديف موسيقي ايراني به اعتقاد من گنجينه اي است از آواها و نواهايي كه در طول قرون  توسط هنرمندان بسياري صيقل خورده و تا به امروز به دست ما رسيده است.
اهميت اين اواها و گوشه ها از اين رو ست كه اين ها نمايانگر روح لطيف و احساس شاعرانه ي ملت ايران است كه از ذهن و پنجه ي هنرمندان اين ديار در طول قرن ها تروش كرده است.بي شك پاسداشت و پرداختن و يادگيري آن وظيفه ي هر هنرجو و هنرمند ايراني است.اما در اين ميان نكته ي ظريفي هست كه توجه شما را بدان جلب مي كنم و آن ضرورت انديشيدن مانند انسان امروزي است نه ١٠٠ سال  ويا بيشتر از  آن.هنرمندان گذشته و قدما در اتمسفر و فضايي مي زيستند و مناسبات اجتماعي و فرهنگي وسياسي متفاتي  كه ما آن راهرگز  تجربه نكرده ايم ونمي توانيم .بنابر اين پر واضح است كه نگاه و احساس متفاوتي در همه ي وجوه زندگي و نيز هنر داشته اند.و تنوع موسيقي مانند امروز نه مطرح بود و نه به سادگي موسيقي قابل   دسترس مردم و اهل هنر .
اما امروزمناسبات اجتماعي - فرهنگي و ... به نحوي  دگرگون شده كه هرگزدر دهن و مخيله ي قـدما نمي كنجيد بنابر اين خروجي عنصر هنري اين زمان با دوران پيشين  هرگز نمي تواند يكسان باشد و اگر روي اين مسئله پا فشاري كنيم چاره اي جز منزوي شدن نخواهيم داشت نظير برخي هنرمندان در اين روزگار.
بياييد با ديد باز به دنيا بنگريم و مانند انسان  امروزي زندگي كنيم.اين نگاه متفاوت ضرورت تاليف رديف جديدي را بر پايه ي رديف قـدما كه قابل درك و پذيرش از سوي نسل جوان و مردم  باشد اجتناب ناپذير مي نماياند.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر