سایت رسمی کیوان ساکت

سبکبال

آلبوم سبکبال


نام قطعه تعداد پخش زمان پخش
18182 بهاران-شور 0 00:00:00
18181 چهار مضراب بيات راجه 0 00:00:00
18180 چهار مضراب اصفهان 0 00:00:00
18179 چهار مضراب نوا 0 00:00:00
18178 چهار مضراب شور 0 00:00:00
18177 چهار مضراب بيداد 0 00:00:00
18176 چهار مضراب -همايون 0 00:00:00
18175 چهار مضراب -راست پنجگاه 0 00:00:00
18174 رقص گلها-راست پنجگاه 0 00:00:00
18173 چهار مضراب چهار گاه 0 00:00:00
18172 دل انگيز-ماهور 0 00:00:00
18171 چهار مضراب بيات زند 0 00:00:00
18170 چهار مضراب افشاری 0 00:00:00
18169 سبکبال-دشتي 0 00:00:00
18168 شور غمگنانه-شور 0 00:00:00
18167 چهار مضراب سه گاه دوم 0 00:00:00
18166 چهار مضراب مخالف سه گاه 0 00:00:00
18165 چهار مضراب سه گاه 0 00:00:00